Door coronapandemie forse terugslag diagnoses en onderzoek kanker

Een miljoen gemiste kankerdiagnoses in heel Europa, ziedaar een van de ernstige gevolgen van de covid-19-pandemie. Een commissie van The Lancet Oncology – European Groundshot addressing Europe’s cancer research challenges – stelt in een omvangrijk rapport vast dat clinici in het eerste jaar van de pandemie 1,5 miljoen minder kankerpatiënten zagen, waarbij een op de twee kankerpatiënten geen operatie of chemotherapie onderging.

Dit is een artikel van Medisch Contact. Onderaan dit bericht staat de link naar het originele artikel.

Bovendien werden 100 miljoen screeningstesten voor kanker gemist. Ook het kankeronderzoek heeft tijdens de eerste coronagolf stilgelegen, en ook dat heeft daardoor forse achterstand opgelopen. Daar komt de Russische invasie van Oekraïne nog bij. In beide landen vindt veel door de industrie gesponsord klinisch onderzoek plaats, dat nu vertraging oploopt.

Dubbel budget

De commissie roept in haar rapport op tot een verdubbeling van het Europese kankeronderzoeksbudget. Nu geven Europeanen ongeveer 26 euro per persoon per jaar uit aan research, dat moet 50 euro worden. Verder is veel meer aandacht nodig voor onderzoek en toepassing van de resultaten daarvan op gebieden als preventie en vroege diagnose, radiotherapie en chirurgie, en overleving van de ziekte. Daarvoor is veel nodig: zoals onderzoeksprogramma’s die kankerregistraties ondersteunen en ontwikkelen, nationale audits om basisgegevens vast te leggen over stadiëring bij diagnose, geleverde behandeling, levensstijl, comorbiditeit, sociaaleconomische status, kwaliteit van leven en mortaliteit, maar ook audits om de impact van kankeronderzoek en best practices in beeld te krijgen.

Geschat wordt dat 40 procent van alle kanker in Europa voorkomen zou kunnen worden als de primaire preventie beter gebruik zou maken van de bestaande kennis over risicofactoren. Bovendien heeft ongeveer een derde van de patiënten met kanker meer kans op een beter resultaat als hun ziekte eerder zou worden ontdekt. De commissie stelt in dat verband echter vast dat screeningspraktijken nogal variëren tussen de verschillende Europese landen. De ambities van de commissie zijn niettemin hoog: zo moeten alle door humaan papillomavirus (HPV) veroorzaakte kankers tegen 2030 geëlimineerd zijn. Het streven is uiteindelijk dat tegen 2035 70 procent van alle kankerpatiënten gemiddeld tien jaar overleeft.

Nederland blijkt vooral te excelleren op het terrein van de epidemiologie van kanker en de palliatieve zorg. En wat de impact van het kankeronderzoek zoals gemeten aan de hand van citatiecijfers betreft, staan Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op gelijke voet met de Verenigde Staten.

Lees het volledige artikel op de website van Medisch Contact (BRON).

Terug naar overzicht

Wat is Protonentherapie?

In Nederland wordt bij bestraling van patiënten met kanker vrijwel altijd gebruik gemaakt van een behandeling met fotonen. Fotonen geven hun dosis af in het te bestralen gebied (de tumor), maar geven ook dosis af aan omliggende gezonde weefsels. Protonen geven hun dosis daarentegen nauwkeuriger af. Hiermee zorgen protonen in vergelijking met fotonen voor een verlaging van de stralingsdosis in omliggend gezond weefsel. Bij gelijkblijvende dosis in de tumor. Deze afname in dosis naar gezond weefsel kan resulteren in een afname in bijwerkingen.